Huisartsen zorg & paramedische zorg

Door gebruik te maken van de data die je hebt kun je het systeem, taken en processen optimaliseren.

Wij horen regelmatig van zorgverleners dat zij de regie over hun eigen praktijk zijn kwijtgeraakt. Wij weten dat huisartsen, apothekers, tandartsen en fysiotherapeuten over veel zorgdata beschikken. Door gegevens uit verschillende bronnen te ontsluiten en te koppelen ben je in staat om het verhaal dat in je data zit te achterhalen. Wij hebben ervaring met verschillende bronapplicaties waarmee wordt gewerkt. Ook veelgebruikte systemen voor HAP en ketenzorg zijn bekend. Wij werken vanuit de (zorg) inhoud en weten daarom ook hoe data gepresenteerd moet worden zodat jij er het meeste uit kan halen.

Best Practices & voorbeelden

Wij werken vanuit best practices. EscuLine heeft verschillende analyse applicaties en connectoren ontwikkeld voor verschillende type zorginstellingen. Hierdoor kunnen we werken vanuit voorbeelden en oplossingen die al worden gebruikt in de praktijk. Omdat wij niet geloven in volledig gestandaardiseerde analyses en stuurinformatie bieden we altijd ruimte voor klantspecifieke vragen en situaties.

Onderstaand leest u meer over deze voorbeelden per gebied waarin wij expertise hebben.

Kansen

Zorg dichtbij vraagt om slimme oplossingen

Door de zorg dichtbij de zorgvrager te houden, moet de zorg betaalbaar blijven. Door deze beleidswijziging is de druk op de eerstelijnszorg de afgelopen jaren flink toegenomen.

Meer inzicht in zorgdata – gecombineerd met andere, openbare data – biedt mogelijkheden om het systeem, taken en processen te veranderen. Bovendien heb je als organisatie een steviger positie ten opzichte van financiers.

EscuLine is gespecialiseerd in het omzetten van data in eenvoudig analyseerbare informatie. We werken nauw samen met onze partner Maak Mijn Zorg om te borgen dat de BI dashboards die we maken het verschil blijven maken op de werkvloer.

Het ophalen van data uit ICT systemen is een best lastig karwei maar tegelijkertijd is dit pas het fundament waarop een analyse dashboard gebouwd kan worden. Door dichtbij de dagelijkse praktijk van de eerstelijnszorg te werken weten we welke inzichten het verschil maken en vanuit welke invalshoeken je door je gegevens wilt navigeren en analyseren. We helpen je bij het interpreteren van je data en begeleiden je bij het optimaliseren van interne processen.

Hiernaast vind je een aantal voorbeelden van apps die wij ontwikkeld hebben en waar vanuit je een snelle start kunt maken. Mocht de app waarnaar jij op zoek bent er (nog) niet tussen staan, neem dan vooral contact op. Wij werken vanuit de klantwens en hebben verschillende projecten lopen waarin we bijvoorbeeld werken aan geografische analyse oplossingen en voorspellingen op basis van het toepassing van machine learning technieken.

Voorbeelden van onze analyse-applicaties voor Huisartsenzorg:

 • PraktijkMonitor :

Voor de praktijkhouder hebben we een applicatie voor praktijk- en bedrijfsvoering. Deze biedt een actueel inzicht in relevante, meetbare parameters over data uit eigen informatiesystemen (o.a. HIS, boekhouding, roosterprogramma’s en de bezetting van de telefooncentrale). Het analyse dashboard verbind data over populatie, praktijk, medisch, lab en financieel met elkaar.

 • KetenzorgMonitor:

Je kunt op basis van eigen data verschillende zorgprogramma’s monitoren. Voor een weergave van de uitslagen en tijdstippen van alle metingen is er het metingen overzicht dat precies aansluit op de vereisten van InEen, maar bijvoorbeeld ook op basis van wensen van de kaderartsen. Gegevens zijn te analyseren per praktijk en/of huisarts. Ook kan per aandoening door de verschillende bijbehorende metingen worden genavigeerd. De gekozen praktijk wordt vergeleken met de zorggroep in het geheel of met de HAGRO.

 • HAP-Monitor:

In een Huisartsenpost wordt vrijwel alles gelogd in verschillende systemen. Die data ontsluiten we in één analyse applicatie. Daarmee kan de HAP efficiënt worden gestuurd. Data kan worden ontsloten uit het telefonie-, triage- en roostersysteem. Ook kunnen we een begroting ophalen of berekenen op basis parameters uit het verleden. In de app kun je onder andere financiële informatie vinden over declaraties maar ook interne benchmarks doen en zorginhoudelijke informatie erbij halen bijvoorbeeld voor verdieping vanuit ICPC. Zo kun je met welke klachten patiënten zich het meest melden bij de HAP en of hierin patronen herkennen waarmee je (beleid-)beslissingen kunt ondersteunen.

Gehandicaptenzorg & RIBW’s

Begeleiders van cliënten ervaren teveel registratielast. Ook is er onduidelijkheid over welke registraties wettelijk verplicht zijn. Daardoor worstelen instellingen met de vraag: hoe houden we voldoende tijd over voor onze cliënten en beperken we de tijd die we besteden aan het rapporteren en verantwoorden?

Kansen

Registraties effectief gebruiken

Vilans heeft berekend dat professionals in deze sector een kwart van hun tijd bezig zijn met rapporteren. Dat je iets moet registeren om uiteindelijk betaald te krijgen, dat snapt iedereen. Maar laten we eerlijk zijn, slaan we niet een beetje door? Het kan toch niet zo zijn dat je in de gehandicaptenzorg een kwart van je tijd bezig moet zijn met rapporteren?

Meer tijd en aandacht voor cliënten, daar moet de focus op liggen. Maar dat vraagt om inzicht over hoe werkzaamheden op dit moment worden verricht. Waar zijn er mogelijkheden tot verbetering? Op de werkvloer wordt het verschil gemaakt. Niet in een kantoortje achter de PC.

Door slim gebruik te maken van de data die je al hebt kun je zonder meer registratielast inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van jouw organisatie. Iets wat je in staat stelt om te werken vanuit waarde gebaseerde zorg. Waarde gebaseerde zorg (Value-Based Healthcare) is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de cliënt / patiënt en het reduceren van de zorgkosten.

Wij weten uit ervaring dat voor goede zorginhoudelijke data-analyses vaak optimalisaties aan de inrichting van je ECD moeten plaatsvinden. Tijdens de implementatie van het ECD is dit vaak (helaas maar logisch) iets wat niet de meeste aandacht krijgt op dat moment. Wij helpen je graag om op een pragmatische wijze hierin optimalisaties te doen zonder dat je daarmee de registratielast bij professionals perse groter maakt.

Voorbeelden van analyse-applicaties voor GHZ en RIBW’s:

 • TeamMonitor:

Voor zelfsturende teams, teamleiders, teamcoördinatoren en zorgmanagers hebben wij een “TeamMonitor” ontwikkeld samen met een aantal klanten. Deze App is niet in beton gegoten maar je bent vrij om keuzes welke informatie je wilt tonen. Hierbij houden we er rekening met hoe je georganiseerd bent en welke verbanden je op welk niveau inzichtelijk wilt maken.

 • MIC-Monitor:

Ook is er een App voor incidenten analyse beschikbaar waarin gegevens over incidenten kunnen worden geanalyseerd. Wanneer hebben incidenten plaats, wat voor type incidenten en is er ook een vervolgactie uitgezet om dergelijke incidenten te voorkomen?

 • DeclaratieMonitor:

En er is een App om je financiële inkomstenstroom te volgen en vergelijken met je budgetplafond en om te checken of je niks vergeten bent.

 • ZorgMonitor:

Wij denken dat organisaties juist nú de gelegenheid moeten grijpen om de regie over hun werk terug te krijgen. Er wordt veel registreert, maar wat zeggen de cijfers uit het ECD bijvoorbeeld over kwaliteit en cliënttevredenheid? We hebben kennis van data uit verschillende methodieken, bijvoorbeeld: Zelf Redzaamheid Matrix (ZRM) en Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH).  Instellingen staan sterker door beschikbare data slim te gebruiken. Zo kun je in gesprek met financiers feiten gebruiken over bijvoorbeeld gecombineerde gegevens (geleverde zorg en inhoudelijke dossier informatie). Hierbij maak je gebruik van declaratiedata en data over de toegevoegde waarde van de zorg die geleverd is.

Ouderenzorg (Verzorging & Verpleging)

De relatie tussen professional en cliënt is belangrijk, maar het netwerk daaromheen wordt steeds belangrijker. Door familie, vrienden en kennissen te betrekken bij de zorg kan ICT een communicatie- in plaats van registratie-instrument worden. Iedere tool waarmee wordt gewerkt heeft data. Onze drive is het ontsluiten van al die gegevens en te combineren om inzicht te vergroten. Daarmee krijg je het inzicht om je organisatie toekomstbestendig te maken en te houden.

Combineer je bronnen

Analyses over gegevens uit 1 bron brengen vaak al heel veel nieuwe inzichten! Combineren van gegevens uit meerdere bronnen kan je nog meer inzicht geven. Logisch.

Neem contact met ons op om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden.

Kansen

Op naar kleinschaliger zorg

Een fijne oude dag zo lang mogelijk thuis. Totdat thuis niet meer gaat maar dan wel net zoals thuis. Kleinschalig, vertrouwt en aandacht voor de mens. Dat is waar we de zorg voor ouderen willen hebben. Dat betekent een relatie tussen professional en cliënt maar ook het netwerk rondom de cliënt betrekken bij die zorg.

Sommige organisaties zijn al een eind op weg. Anderen zijn nog zoekende.

 • Ook in de ouderenzorg is er kritiek op de registratielast. Aan een vorm van verantwoording ontkom je niet. Je zorgt immers voor kwetsbare mensen. Maar als je kijkt naar wat er moet worden bijgehouden, kun je de vraag stellen of dat echt toegevoegde waarde heeft. Op dat terrein is een verbeterslag te maken.
 • En wij denken dat wanneer je meer gaat doen met het bestaande netwerk van cliënten, dan komen zij vaker over de vloer. ICT wordt zo een communicatiemiddel in plaats van een registratie- en verantwoordingsinstrument.
 • Wij denken ook graag met je mee over de stuurinformatie die nodig is om teams te faciliteren.

Wat ons betreft liggen er heel veel kansen om kleinschaliger zorg te gaan leveren in de ouderenzorg. Minder coördinatielagen in je organisatie maken dat er meer geld over blijft. Daarbij is het belangrijk dat teams beschikken over actuele informatie waarop gestuurd kan worden zodat het middelen en aandacht terecht komt op de plek waar het hoort.

Wij gaan graag de uitdaging aan om de data waarover je beschikt voor je te laten werken.

Voorbeelden van analyse-applicaties voor (intramurale) ouderenzorg:

 • TeamMonitor:

Voor teams en managers in de intramurale zorg is het van belang dat ze efficiënt gegevens kunnen raadplegen die ze inzicht geven welke teams ondersteuning nodig hebben. Deze App is niet in beton gegoten maar je bent vrij om keuzes te maken over welke informatie je wilt tonen. Hierbij houden we er rekening met hoe je georganiseerd bent en welke verbanden je op welk niveau inzichtelijk wilt maken. Deze app maakt het mogelijk om bijvoorbeeld te bekijken welke teams (te) veel overwerken en het effect op verzuim te zien. Vanuit zorginhoudelijke informatie is vervolgens te bekijken of de processen bij die teams ge-optimaliseert moeten worden.

 • MIC-Monitor:

Net als voor GHZ en RIBW’s is er ook een App voor incidenten analyse beschikbaar. Wanneer hebben incidenten plaats, wat voor type incidenten en is er ook een vervolgactie uitgezet om dergelijke incidenten te voorkomen?

 • DeclaratieMonitor:

En er is een App om je financiële inkomstenstroom te volgen en te checken of je niks vergeten bent.

 • ZorgMonitor:

Voor verpleegkundigen en zorgcoördinatoren hebben wij een app die je in staat stelt om snel inzicht te krijgen in de risico inventarisaties die periodiek worden uitgevoerd en de mate waarin preventief wordt gewerkt. Hoewel het “bij zijn” met dergelijke registraties nog niet zoveel zegt over de werkelijk ervaren tevredenheid zegt het wel iets over de mate waarin processen op orde zijn en dat is vaak een indicator voor: rust, goede zorg en tevreden cliënten. In deze app hebben we onder andere ook gegevens vanuit Zorgkaart Nederland ontsloten en gekoppeld.

Thuiszorg

Zorg en hulp thuis wordt steeds vaker kleinschaliger georganiseerd. Op het terrein van eHealth, het toepassen van informatie- en communicatietechnologie, worden belangrijke slagen gemaakt.

Kansen

Haal meer uit je ECD!

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om gegevens bij de bron zo gestructureerd mogelijk vast te leggen in een ECD. Dit Elektronisch Cliënten Dossier wordt nu voornamelijk gebruikt door zorginstellingen, maar zal de komende jaren steeds meer door een breed publiek buiten zorginstellingen om gebruikt gaan worden. Dat vraagt om een heldere, toegankelijke registratie en kan EscuLine op een pragmatische manier bij helpen. Zo wordt het ECD een schat aan informatie om antwoord te krijgen op vragen als:

 • Hoe goed is de zorg die wij leveren? (Kwaliteits-analyse)
 • Hoe tevreden zijn onze klanten? (Tevredenheids-analyse van de dienstverlening)
 • Aan wie leveren wij zorg? (Doelgroep-analyse)
 • Wat is ons maktpotentieel? (eigen data combineren met externe bronnen)
 • Welke zorg leveren wij? (Zorg-analyse. Denk aan specialismen en combinaties met de bekwaam- en bevoegdheden van de professionals/teams)
 • Welke trends signaleren we? (Correlatie-analyse)

Het is onze ervaring dat de mate van inzicht toeneemt als je meer kunt doen met de informatie die beschikbaar is. Je kunt prima starten door klein te beginnen. Op die manier kun je analyses maken die echt worden gebruikt.

Natuurlijk vertellen we je graag meer over onze ervaringen in de praktijk, maar wij zijn vooral benieuwd naar jouw specifieke situatie en de vragen die je aan jullie data zou willen stellen. Ook in het formuleren van de vragen zijn wij je graag van dienst.

Voorbeelden van analyse-applicaties voor wijkzorg:

 • TeamMonitor:

Thuiszorg teams zijn doorgaans behoorlijk zelfstandig en hebben de laatste jaren steeds autonomie in hun werk, het organiseren van zorg voor hun cliënten. Het is van belang dat het team een bepaalde mate van productiviteit haalt om financieel goed te presteren en daarvoor is het belangrijk niet teveel te leunen op (externe / semi externe) inzet. Team en medewerker tevredenheid en cliënttevredenheid zijn belangrijke parameters die we presenteren wanneer dit regelmatig wordt gemeten. Mocht dat (nog) niet het geval zijn dan helpen we je graag om daarin pragmatische oplossingen in te zetten. Ook kun je inzicht geven in de ontwikkeling van je team, groei, het aantal verschillende gezichten dat een cliënt ziet en zie wie er vaak overwerkt. Deze App is niet in beton gegoten maar je bent vrij om keuzes welke informatie je wilt tonen. Hierbij houden we er rekening met hoe je georganiseerd bent en welke verbanden je op welk niveau inzichtelijk wilt maken.

 • MIC-Monitor:

Ook is er een App voor incidenten analyse beschikbaar.

 • DeclaratieMonitor:

En er is een App om je financiële inkomstenstroom te volgen en te checken of je niks vergeten bent.

 • ZorgMonitor:

We hebben kennis van, en ervaring met, data uit verschillende classificatiesystemen, zoals: het Omaha System en NANDA-I, NIC, NOC (NNN). Afhankelijk van de inrichting van je ECD (zorgdossier) is de data uit een classificatiesysteem vaak onvoldoende om een veelzeggende analyses te kunnen maken. Wij denken daarbij graag mee hoe je met behulp van aanvullende instrumenten data kunt verrijken. Het voorbeeld dashboard is opgebouwd met informatie over: populatie, ziektebeelden, domeinen, acties / interventies en ontwikkeling van scores.

Deze website maakt gebruik van cookies

EscuLine wil je bezoek aan de website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk maken. Hiervoor gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. Deze gebruiken we om informatie te verzamelen over hoe onze website gebruikt wordt. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en wordt gebruikt om vast te stellen welke bedrijfsmatige doelgroepen onze website bezoeken. Wil je dat liever niet? Dan wordt er alleen gebruik gemaakt van functionele cookies, deze zijn vereist voor een goede werking van de website. Meer weten? Bekijk dan onze privacy instellingen.

Privacy instellingen | Sluiten
Privacy instellingen