Effect van de avondklok op de HAP

Op 23 januari ging de avondklok in voor heel Nederland. We mogen niet meer naar buiten tussen 21.00 en 04.30 uur, tenzij noodzakelijk. Voor werk of medische noodgevallen wordt een uitzondering gemaakt. Maar wat is het effect van deze ingrijpende maatregel voor de huisartsenpost? Gaan mensen bijvoorbeeld nog even veel naar de Huisartsenpost of wachten ze langer met bellen?

Om een goed beeld te krijgen van de gebeurtenissen op de HAP en of er veranderingen hebben plaatsgevonden na het invoeren van de avondklok, hebben we naar een aantal onderdelen gekeken voor twee huisartsenposten op verschillende plaatsen in Nederland: aantal verrichtingen, urgentie niveaus, ICPC codes en de verdeling van patiënten over de dag. 

In Nederland zijn 52 huisartsendienstenstructuren (HDS-en). EscuLine verzorgt de data analyses voor 5 HDS-en en daarmee voor 8 huisartsenposten. De data-analyses die we hebben gedaan zijn uitsluitend richtinggevend. Deze analyse is niet getoetst op eventuele bredere toepasselijkheid. 

 

Aantal verrichtingen en de verdeling daarvan:

Wat ten eerste opvalt is dat er geen verschil te zien is in het aantal patiënten op de HAP. Dit is in de week voor en na het ingaan van de avondklok redelijk gelijk gebleven. Ook vergeleken met 2020 zijn er geen grote verschillen te zien.
Wel is er een verschil te zien in de verdeling over de verschillende typen verrichtingen (triage, consult huisarts en visite). In week 2 en 3, de weken voor de avondklok, waren alleen de consulten bij de huisarts iets lager dan het jaar daarvoor. In week 4, de week waarin de avondklok in is gegaan, was dit verschil het met jaar daarvoor iets groter dan in week 2 en 3. Wat verder opvalt is dat het aantal visites iets is gestegen ten opzichte van januari 2020, vooral vanaf week 3.

 

Urgentie niveaus:

Het is de taak van de triagist om al aan de telefoon in te schatten hoe urgent de klachten van een patiënt zijn die belt naar de HAP. Deze worden onderverdeeld in categorie U1 tot en met U5. U1 is hierbij het meest urgent en U5 het minst. Wat hier opvalt is dat het aantal patiënten met U3, U4 en U5 al vanaf week 2 minder op de HAP komen dan in 2020. U1 en U2 laten geen verschil zien ten opzichte van voorgaande jaren. Het invoeren van de avondklok in week 4 heeft hierin geen verschillen teweeg gebracht.

Wat is een urgentie niveau? Wanneer iemand naar de HAP belt is het aan de triagist die de telefoon opneemt om te bepalen hoe urgent de klachten van de patiënt zijn. Dit is opgedeeld in 5 categorieën: U1 tot en met U5. Hierin is U1 het meest urgent (spoed) en U5 het minst urgent. 

ICPC codes:

Een ander onderdeel dat interessant is om naar te kijken zijn de ICPC codes. Een ICPC code is de reden waarvoor iemand naar de HAP komt. De meest voorkomende redenen voor weken 2 tot en met 4 waren (op volgorde van meest voorkomend):

Week 2: Koorts, borstkas klachten, andere gelokaliseerde buikpijn, scheurwond/snijwond, COVID-19
Week 3: COVID-19, borstkas klachten, andere gelokaliseerde buikpijn, scheurwond/snijwond, koorts
Week 4: Scheurwond/snijwond, andere gelokaliseerde buikpijn, borstkas klachten, koorts, COVID-19

We zien dus dat mensen met dezelfde klachten naar de HAP komen, maar dat de verdeling tussen deze verschillende ICPC codes wel verschilt. Wat wel opvalt is dat in week 3 er relatief gezien veel patiënten met COVID-19 op de HAP kwamen in vergelijking tot andere ICPC codes en vergeleken met de andere weken.

Wat is een ICPC code? ICPC staat voor International Classification of Primary Care. Wanneer een patiënt bij de huisarts komt met een klacht dan wordt dit door de huisarts onderverdeeld in een bepaalde categorie. Een voorbeeld van een categorie, en dus ICPC code, is koorts of bijvoorbeeld een snijwond.

Wanneer komen of bellen patiënten naar de HAP?

Er is geen groot verschil te zien in de verdeling van patiënten over de dag tussen januari 2020 en januari 2021. Alleen in het weekend was er en een lichte stijging van het aantal patiënten dat overdag kwam in plaats van ’s avonds, maar dit is geen terugkerend patroon.

Een eerste voorzichtige conclusie is dat de avondklok geen grote impact lijkt te hebben op de belasting van de Huisartsenpost.

Ben je na het lezen van deze blog geïnteresseerd? Neem contact op via: contactformulier of info@esculine.nl.

Voor meer informatie over onze diensten voor Huisartsenzorg organisaties klik je hier.