Stuurinformatie HAP-Drechtsteden

De uitdaging

Het is een landelijke trend: de druk op huisartsenposten neemt toe. Ook bij de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden (RHD) staan de telefoons roodgloeiend. Triagisten moeten in korte tijd telefonisch beoordelen of iemand acuut zorg nodig heeft en welke hulp gepast is. Dat vergt veel van die zorgprofessionals, ook omdat de zorgvraag steeds complexer wordt. Om de HAP in Dordrecht werkbaar te houden en toekomstbestendig te organiseren wordt gebruik gemaakt van een BI-applicatie van EscuLine.

Esther van Gulik is office manager bij RHD en o.a. verantwoordelijk voor ICT. Zij laat de app zien. Na te hebben ingelogd verschijnt een overzichtelijk platform met 19 blauwe tegels. Daaronder zit alle data over de HAP en de bronnen zijn gekoppeld. De tegels hebben een icoontje en een titel, afgestemd op een specifieke activiteit. Met het lichten van een tegel komt informatie naar boven. De gebruiker kan vervolgens selecties maken om de data te analyseren. Het filteren van die gegevens werkt door onder de andere tegels. Door de onderlinge samenhang ontstaat een totaalbeeld van de HAP. Esther van Gulik:

‘Op een aantal programma’s na is bij ons het hele ICT-landschap vernieuwd. De stap die nu is gezet past bij het transformatieproces om van onze data nuttige informatie te maken. Informatie die vollediger en betrouwbaarder is. Informatie die sneller bij de juiste mensen komt en aansluit op wat wij belangrijk vinden. In Dordrecht en omgeving zijn ruim 285.000 mensen voor 24-uurs zorg aangewezen op onze Huisartsenpost. We willen dat de patiënt zo snel mogelijk bij de juiste hulpverlener komt en de juiste behandeling of zorg krijgt. Nu hebben we echt een tool in handen waarmee wij beter kunnen sturen. En voor alle duidelijkheid: de app bevat geen individuele privacygevoelige patiëntdata, maar sturingsinformatie voor het proces en de werklast op de huisartsenpost’.

Office manager Esther van Gulik en locatiemanager Annette Vos

De oplossing

Over hoe de applicatie tot stand is gekomen zegt Van Gulik:

‘Voor we het dashboard in een testomgeving zijn gaan bouwen, hebben we met EscuLine bepaald waarop de HAP wordt gestuurd en wie over informatie moet beschikken. We hebben vastgesteld wat onze KPI’s zijn op verrichtingen, contacten, urgenties, responstijden, productie en dat soort zaken. Aan de applicatie hebben we ook de standaarden in de branche toegevoegd, zoals kwaliteitsnormen en de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Onder triage wordt verstaan het dynamische proces van urgentie bepalen plus de vervolgactie’.

Managers van de HAP, de medisch directeur, algemeen directeur en kwaliteitsbewakers werken inmiddels met het nieuwe platform. Van Gulik:

‘Zij hebben een eigen inlog en dat werkt goed. Zo haalt de medisch directeur er bijvoorbeeld informatie uit om te bespreken met onze artsen. Ook in de richting van zorgverzekeraars en ketenpartners hebben we een duidelijk verhaal. De ambulances hebben het druk, de SEH zit overvol. Met hen willen we in de toekomst gaan kijken hoe we gezamenlijk de eerstelijnszorg in Drechtsteden slimmer en makkelijker kunnen organiseren’.

Annette Vos is locatiemanager van de HAP in Dordrecht. Zij stuurt 55 triagisten aan. Over de applicatie zegt zij:

‘De aan triagisten gestelde eisen zijn vrij hoog en er wordt hard gewerkt. Zij draaien verschillende diensten in een roulerend team; ze beantwoorden telefoontjes; werken in de traumakamer; ondersteunen de arts of werken aan de balie. Goed luisteren naar de patiënt is cruciaal voor het bepalen van de juiste urgentie. Daar coachen we onze triagisten al jaren op. Maar hoe komt het dat de een daar beter in is dan de ander? Zijn er patronen te ontdekken? Ik kom regelmatig op de werkvloer maar dan hoor en zie je niet alles. Wij beschikken nu over een instrument om het handelen van onze mensen beter te begrijpen. Dat is super leerzaam. Ik ben beter geïnformeerd. Neem nou de ICPC-codes. Op basis van de verslaglegging kunnen wij onze triagisten instrueren om bijvoorbeeld patiënten met vermoedelijke breuken sneller te helpen. Als wij dat goed doen, kunnen we de druk bij de SEH ondervangen. De app biedt mogelijkheden om nieuwe ontwikkelpunten aan te pakken’.

Hoe ervaren triagisten de komst van dit dashboard? Daarover zegt Annette Vos:

‘Dat is wennen. Ik heb één op één met ze gesproken en dan laat ik zien hoe de applicatie werkt. Daarover zijn we heel transparant en in alles wordt de nadruk gelegd op wat we van de data kunnen leren. Ik zie bijvoorbeeld nu pas dat sommige mensen een hele hoge productie draaien. Ook dat moet worden benoemd’.

Annette Vos maakt wekelijks een nieuwsbrief voor medewerkers op de HAP. Zij gebruikt regelmatig informatie uit de app om een ingezette koers te illustreren.

De toekomst

Esther van Gulik, over de toekomst en toegevoegde waarde van EscuLine:

‘Daar zitten mensen die weten wat een HAP is en wat we doen. Ze kennen het zorglandschap en snappen direct waarover het gaat. EscuLine voert niet alleen uit, maar denkt inhoudelijk mee over de inrichting van het dashboard. Ze hebben eerder met callmanagement-data gewerkt. Het is de bedoeling dat we samen in de toekomst meer systemen aan elkaar gaan koppelen om onze zorgverlening aan patiënten verder te verbeteren’.

Met dank aan Annette Vos en Esther van Gulik van de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden. 

EscuLine updates

Blijf op de hoogte van wat wij doen. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief